Espevær Grendautvalg - Referat fra årsmøte

Espevær Grendautvalg - Referat fra årsmøte

Publisert av John Elter den 13.04.17.
REFERAT FRA ÅRSMØTE 2017 i Espevær Grendautvalg

Den 7. april 2017 ble det avholdt årsmøte i Espevær Grendautvalg på Espevær skule.

Totalt møtte 20 personer.

Til behandling forelå:

• Godkjennelse av innkalling og saksliste
• Valg av møteleder og referent
• Årsmelding
• Årsmelding fra arbeidsgruppene
• Regnskap
• Saker til årsmøtet
• Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og observatør til styret
• Valg av revisorer
• Valg av valnemnd

Godkjennelse av innkalling og saksliste.

Styreleder Arnulf Bie ønsket velkommen og innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

Valg av møteleder og referent.

Til møteleder ble valgt Arnulf Bie og til referent ble valgt Jan Helmik Mæland.

Årsmelding.
Møteleder redegjorde for fremlagt årsmelding for 2016.
Fremlagt årsmelding ble godkjent som grendeutvalgets årsmelding for 2016.

Årsmelding fra arbeidsgruppene.
Møteleder redegjorde muntlig for de saker det var arbeidet med i perioden.
Årsmøtet tok arbeidsgruppenes redegjørelser til etterretning.
Prosjektleder Anne Hatlevik orienterte om arbeidet med prosjektet Helsefremjande lokalsamfunn.

John Elter orienterte om grendeutvalgets hjemmeside som har hatt vel 16.000 besøkende med over 42.000 sideklikk.

Regnskap.

Jan Helmik Mæland redegjorde for fremlagt regnskap for 2016.
Fremlagt regnskap ble godkjent som grendeutvalgets regnskap for 2016.
Jan Helmik Mæland redegjorde for forventede inntekter knyttet til Grasrotandelen, driftsmidler fra Bømlo kommune, drift av Eikøy og finansiering av Hummerhyttene.
Fullfinansiering av Hummerhyttene er ikke på plass og arbeidet med ferdigstilling vil inntil videre være begrenset til dugnad knyttet til de tre hyttene som allerede er bygget.
Anne Hatlevik redegjorde for inntekter knyttet til dugnadsarbeid i prosjektet Helsefremjande lokalsamfunn.

Saker til årsmøtet.
Årsmøtet drøftet utdeling av midler fra Grasrotandelen og ga styret fullmakt til å disponere midler for 2016.
Årsmøtet drøftet bruk av oppsparte midler på 17. mai konto og ga styret fullmakt til å disponere midler på 17. mai konto.

Valg av styremedlemmer, varamedlemmer og observatør til styret.

Brita Bergmål redegjorde for valnemndas innstilling til valg av styremedlemmer, varamedlemmer og revisorer.
Til styremedlemmer ble ved akklamasjon gjenvalgt John Elter, Espen Helland og Dagfinn Nilssen.
Til styreleder ble ved akklamasjon gjenvalgt Arnulf Bie. Til varamedlemmer ble ved akklamasjon gjenvalgt Jan Idar Helgesen og Tommy Urang og til nytt varamedlem Kristin Høyland.

Styret i Espevær Grendautvalg har etter dette følgende sammensetning:
Styreleder: Arnulf Bie.
Styremedlemmer: Idar Amundsen, John Elter, Espen Helland, Jan Helmik Mæland, Dagfinn Nilssen og Ragnfrid Sønstabø.

Varamedlemmer: Jan Idar Helgesen, Kristin Høyland og Tommy Urang.
Som observatør til styret møter Øyvind Larssen jr..

Valg av revisorer.
Til revisorer ble gjenvalgt Øyvind Larssen og Inge Larssen.

Valg av valnemnd.
Til valnemnd ble gjenvalgt Rollaug Irgens-Hagevik og Jarl Fleten og til nytt medlem Silje Hatlevik.

***

Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble deretter hevet.

Jan Helmik Mæland
referent